+7 (727) 267-28-83

0003

930:908(574)

К17

Kalysh, Amanzhol Boranbayuly.
Historical regional studies of Kazakhstan : textbook / A.B. Kalysh, A.I. Isayeva ; Al-Farabi Kazakh National University. – Almaty : Kazakh University, 2019. – 172 p.