+7 (727) 267-28-83

10002

 

   821.512.122.0

 
 

 Е 65

 Ергөбек, Құлбек. 

 Баянсөз: (Баянды өмірден өрілген өнеге)/ Қ. Ергөбек. -Тараз : Сенім, 2019. – 512 б.