+7 (727) 267-28-83

10002 1

 

930(574+470) 

kaz 

Ж 30
K

Жаппасов, Жарылқасын Еркінұлы. 

ХVI-XVIII ғғ. қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихнамасы: монография / Ж.Е. Жаппасов ; 

әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; жауап. ред. Т.О. Омарбеков. – 2-бас. –Алматы : Қазақ университеті, 2019. – 233 б.