+7 (727) 267-28-83

тогыскантагдырлар

 

821.512.122-82

А 31

Айбергенова, Салтанат.
Тоғысқан тағдырлар : көркем әдебиет, мемуар / С. Айбергенова ; жауапты ред. Е. Шайхыұлы. – Алматы : Аннұр Сапа, 2020. – 264 б.