+7 (727) 267-28-83

қазақтарихыныңбес

 

930:94(=512.122)

Х 23

Хасенов, Әбдікәрім.

Қазақ тарихының бес мың жылдық баяны : (Көне заманнан ХХ ғасырға дейін) / Ә. Хасенов. – 2-бас., толықт. – Алматы : Lem, 2020. – 416 б.