+7 (727) 267-28-83

поэзия

 

821.512.122.0

Ә 54

Әлтай, Аманжол.
Қазақ балалар поэзиясы: генеалогиясы, типологиясы, поэтикалық дамуы : монография / А. Әлтай ; Л.Н. Гумелев атын. Еуразия ұлттық ун-ті ; жауап. ред. С. Қирабаев. – Алматы : Қазығұрт, 2021. – 376 б.