+7 (727) 267-28-83

педиатерия

 

616-053.2:615.03(075.8) 

Қ 76

Құнанбай, Қабден.
Педиатриядағы клиникалық фармакология және ұтымды фармакотерапиясы : оқу құралы / Құнанбай Қабден ; Ұлттық медицина ун-ті. – Алматы : Жания-Полиграф, 2021. – 352 б.