+7 (727) 267-28-83

Академик

 

821.512.122.0 

М 31

Махат, Данагүл.
Академик Әлкей Марғұланның ғылыми-эпистолярлық мұрасын жинау, жүйелеу және зерттеу : пікірлер, рецензиялар, хаттар, ашық хаттар / Д. Махат, Д. Марғұлан, Т. Жұртбай ; Л.Н. Гулмилев атын. Еуразия Ұлттық ун-ті ; Отырар кітапханасы ғыл. орталығы. – Алматы : Асыл кітап, 2021. – 240 б.