+7 (727) 267-28-83

100тұлға

 

929(574)(035) 

Қ 18

Қазақстанның заманауи мәдениетінің белгілері мен символдары атласы: Қазақтың тарихи тұңғыш жүз тұлғасы : танымдық-анықтамалық жинақ / Әл-Фараби атын ҚазҰУ ; құраст.: А.Р. Масалимова, Т.Х. Ғабитов, А.Д. Құрманалиева. – Алматы : Қазақ университеті, 2020. – 195 б.