+7 (727) 267-28-83

img374 1

 

811.512.122’1

Ұ 43

Ұлттық пернетақта жасаудың лингвотеориялық және практикалық негіздері / А.Ә. Жаңабекова, Д.О. Тоқмырзаев, К.Қ. Пірманова [ж.б.] ; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты. – Алматы : Елтаным, 2022. – 80 б.