+7 (727) 267-28-83

img375 1

 

94(574)"04/16"

Ж 47

Жеңіс, Жомарт.

Түркі дүниетанымы мен мемлекеттілік: тарихи сабақтастық пен трансформация (VІ-ХІІІ ғ.ғ.) / Ж. Жеңіс ; Ш.Ш. Уәлиханов атын. тарих және этнология ин-ты. – Алматы : Үш Қиян, 2022. – 392 б.