+7 (727) 267-28-83

musilim

 78.07(075.8)

Ә 61

Әмзе, Мүсілім.

Мәлік Жаппасбаевтың музыка мұрасы : оқу құралы. Бакалавриаттың "Дәстүрлі музыка өнері" білім беру бағдарламасы білім алушыларына арн. / М. Әмзе ; Қорқыт ата атын. Қызылорда ун-ті ; жауапты ред. А. Бердібай. – толықт., 2-бас. – Алматы : Орхон, 2022. – 244 б.