+7 (727) 267-28-83

img537 1

 

821.512.122-93.0

Қ 22

Қазіргі қазақ балалар әдебиетінің даму үрдістері (1991-2021 жж.) : ұжымдық монография / М.О. Әуезов атын. Әдебиет және өнер ин-ты ; ред. алқа: К.С. Матыжанов, С.А. Қасқабасов және т.б. – Алматы : Литера-М, 2022. – 288 б.