+7 (727) 267-28-83

img544

821.512.122-3

I 85

Iskakov, Kalikhan.

Tall cedars / K. Iskakov ; ed. by S. Hollingsworth ; transl. by S. Geoghegan. – United Kingdom : Kazakh pen club, 2023. – 492 p.

Кітап шоу - 2024