+7 (727) 267-28-83

Қ17

821.512.122.0+636.9(091)

Қ 17

Қазақ көшпелілерінің өміріндегі жылқының рөлі және оның ұлттық әдебиеттегі көркем репрезентациялану: ұжымдық монграфия / Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық ун-ті ; жауапты ред. Г. С. Асқарова ; редакциялық алқа: С. Асылбекұлы, А. Тамаев. -Алматы : Қазақ университеті, 2023. – 426 б.