+7 (727) 267-28-83

img092

 

 

94(574) "19"(063)

Ж 66

ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Қазақстандағы жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселелері: отандық және халықаралық тәжірибе = Вопросы реабилитации жертв массовых политических репрессий в Казахстане в 20-50-х гг. ХХ века: отечественный опыт и международная практика = Issues of rehabilitation of victims of mass political the rehabilitation of victims of mass political repressions in Kazakhstan in the 20-50s. of the twentieth century: domestic experience and international practice : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы 2 қараша 2021 ж. / Ш.Ш. Уалиханов атын. тарих және этнология ин-ты ; ред. алқа: З.Е. Қабылдинов, А.М. Смагулова ; құраст. А.А. Жарасов. – Алматы, 2021. – 220 б.