+7 (727) 267-28-83

илеандери

902/904(574.51)

З 54

Зиняков, Николай Максимович.
VIII-XIV ғғ. Іле өңірінің ортағасырлық қалаларының палеоэкономикасы = Палеоэкономика средневековых городов Илийской долины VIII-XIV вв. / Н.М. Зиняков, Т.В. Савельева ; Ә.Х. Марғұлан атын. Археология ин-ты ; жауап. ред. Б.Е. Көмеков. – Алматы : Хикари, 2020. – 520 б.