TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

про

821.512.122-82 

У 17

Шот-Аман Уәлиханның шығармашылық мұрасы = Творческое наследие Шот-Амана Уалихана : жеті томдық. 1-том / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст. Б.Ш. Уәлиханова ; ред. алқа: Ш.Ы. Ыбыраев, А. Нухұлы және т.б. – Алматы : Қазақ университеті, 2022. –231 бет : 1 бет