TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

img339

908(574.12)(063)

А 90

Атырау өлкесі тарихының өзекті мәселелері: өткені мен бүгіні = Актуальные проблемы истории Атырауского края: прошлое и настоящее : республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы (30 қараша 2022 ж.) / Х. Досмұхамедов атын. Атырау ун-ті ; құраст.: Г. Қайрғалиева, Ж. Сакенов ; ред. алқасы: С.Н. Идрисов, Е.Қ. Айбульдинов, Г. Кайргалиева ж.б. – Атырау : ASU Press, 2022. – 223 б.