TELEPHONE FOR INFORMATION: +7 (727) 267-28-83

ежелгитарихтынтамыршысыч

 

930:929(574)

Е 33

Ежелгі тарихтың тамыршысы / Р.Б. Сүлейменов атын. Шығыстану ин-ты ; жалпы ред. басқ. Ә. Дербісәлі ; ред. алқа.: Х. Ерен, З.Г. Джалилов, Р.У. Каримова және т.б. – Алматы : Қазақ университеті, 2020. – 219 б.