+7 (727) 267-28-83

img157

821.512.122-94

Б 94

Біздің Бейсен : естеліктер / "Ел-Шежіре" қоғамдық қоры ; құраст.: Е. Айдабосын, Р. Тұрғынбай, А. Жүндібаева және т.б. – Алматы, 2020. – 360 б.