+7 (727) 267-28-83

img642

 

631:929(574)

А 33

Академик Р.Е. Елешев / Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу ун-ті ; ред. басқ. Т.И. Есполов ; құраст.:   Т. Айтбайұлы, Ә. Балғабаев. – Алматы : Айтұмар, 2022. – 156 б.